Barion Pixel
KARRIER Jelentkezz vitorlás vagy kisgéphajó oktatónak a Lazy Jack csapatába!

A beiratkozás folyamatos

induló tanfolyamainkra!

Ügyfélszolgálat

hétköznap 10.00 – 16.00

Kérdésed van? Segítünk!

Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint látogató (a továbbiakban: “Fogyasztó”) a lazyjack.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban: “Honlap”, “Weboldal”) használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: “ÁSZF”, vagy “Általános Szerződési Feltételek”).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A weboldal üzemeltetője

A lazyjack.hu honlap (a továbbiakban: “Honlap”) kizárólagos üzemeltetője a Lazy Jack Kft. (a továbbiakban: “Üzemeltető”, “Kereskedő”).

 • Lazy Jack Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. 2. emelet 3.
 • levelezési cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. 2. emelet 3.
 • cégjegyzékszám: 01-09-387897
 • adószám: 27192917-1-43
 • képviseli: Sepsey Barna ügyvezető
 • e-mail cím: [email protected]

A tárhelyszolgáltató és annak elérhetőségei

 • Hidden Design Kft.
 • Székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1.
 • Elektronikus elérhetőség: https://www.hidden.hu/

Szerzői jog

Minden a Honlapon található tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, know-how, illetve a lazyjack.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntart minden, a Honlap bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének, vagy részeinek (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, képzés) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, vagy technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket átvenni csak a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az Átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltüntetni, valamint erre vonatkozóan az Üzemeltetőtől írásbeli engedélyt kért és kapott.

A Lazy Jack név, logó, valamint a lazyjack.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Üzemeltető előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

Creative Commons Licence

A weboldal tartalmai a Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi (CC BY-NC-ND 4.0) alatt kerülnek publikálásra.

Adatkezelési tájékoztató

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infótörvény”), a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete rendelkezéseinek megfelelően folyamatosan biztosítja.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

 • Papp Gábor
 • levelezési cím: Lazy Jack Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. 2. emelet 3.
 • email: [email protected]

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +3613911400
 • email: [email protected]
 • honlap: www.naih.hu

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott (így különösen: emailes érdeklődés, vagy Online Jelentkezés esetén), a leendő és meglévő diákjait, valamint az érdeklődőit érintő valamennyi információt, adatot üzleti titokként (a továbbiakban: “Üzleti titok”) bizalmasan kezeli. Az Üzemeltető engedély nélkül nem jogosult nyilvánosságra hozni, illetve más harmadik személy részére felfedni, vagy hozzáférhetővé tenni, valamint sem közvetlenül sem közvetve verseny vagy bármely egyéb célokkal összefüggésben felhasználni.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Üzleti titokhoz az Üzemeltető munkatársai, alkalmazottjai és Alvállalkozói a szükséges mértékben hozzáférhetnek.

Vásárlási feltételek

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Email kurzusok

A Honlapon megtalálható email kurzusok (beleértve az ingyenes és díjköteles e-mail kurzusokat) (a továbbiakban: “Email kurzusok”) szervezője és az Email kurzusok lebonyolítója a Lazy Jack Kft. (a továbbiakban: “Kereskedő”).

A Weboldalon az Email kurzusokra vonatkozóan feltüntetett árak alanyi adómentesek. Az Üzemeltető az Email kurzusokról a díjbekérő pénzügyi teljesítését követően alanyi adómentes, azaz 0% ÁFA tartalommal rendelkező számlát állít ki.

Az Email kurzusok megvásárlásával, valamint az Email kurzusokon történő részvétellel a résztvevő kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a Részvételi Feltételekben foglaltakat, minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Kishajó tanfolyamok

A Honlapon megtalálható kishajó (így belvízi kedvtelési célú hajós képesítésszerző, valamint tengeri kedvtelési célú hajós képesítésszerző) tanfolyamok (a továbbiakban: “Kishajó tanfolyamok”) függetlenül a képzés céljától (így különösen: a kedvtelési célú kishajó vezetői engedély megszerzése vagy a képesítés megszerzésével összefüggésben felmerülő rutin és manővertréningen történő részvétel) esetén Üzemeltető célja a Kishajó tanfolyamok Weboldalon keresztül történő népszerűsítése, valamint a Kishajó tanfolyamokra történő jelentkezők gyűjtése. A Kishajó tanfolyamok szervezője és a Kishajó tanfolyamok hatósági engedéllyel rendelkező lebonyolítója a Lazy Jack Kft. (a továbbiakban: “Képzőszerv”).

 • Lazy Jack Kft.
 • székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. 2. emelet 3.
 • adószám: 27192917-1-43
 • e-mail cím: [email protected]
 • szakmai vezető: Fekete András

A Weboldalon a Kishajó tanfolyamokra vonatkozóan feltüntetett árak bruttó árak. Az Üzemeltető a Kishajó tanfolyamokról a díjbekérő pénzügyi teljesítését követően 0% ÁFA (tárgyi adómentes) tartalommal rendelkező számlát állít ki. Képzőszerv fenntartja a jogot, hogy a Kishajó tanfolyamok szervezése és/vagy lebonyolítása során alvállalkozót vegyen igénybe.

Kishajó tanfolyamra kizárólag az Online Jelentkezési felületen keresztül fogadunk jelentkezéseket! Személyesen, elektronikus vagy postai levélküldeményen (pl. email) vagy telefonon keresztül történő jelentkezésre nincs lehetőség!

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Kishajó tanfolyamok népszerűsítése, valamint a Kishajó tanfolyamokre történő jelentkezők gyűjtése kapcsán, valamint Képzőszerv által a Kishajó tanfolyamok szervezése és lebonyolítása során okozott károkért (így különösen, de nem kizárólag: a Kishajó tanfolyamok időpontjának vagy a Kishajó tanfolyamok helyszínének változásából, a Kishajó tanfolyamok elmaradásából, a Kishajó tanfolyamokon történő részvételből remélt haszonért, az információk esetleges félreértéséből vagy a helytelen következtetések levonásából eredő, valamint egyéb károkért).

Digitális termékek

A Honlapon megtalálható digitálisan hozzáférhető termékekre (a továbbiakban: “Digitális termékek”) (pl: “hajó adásvételi szerződés”) vonatkozóan feltüntetett árak bruttó alanyi mentes árak.

A Kereskedő a Digitális termékekről a díjbekérő pénzügyi teljesítését követően 0% ÁFA tartalommal rendelkező számlát állít ki.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Digitális termék használatából eredő mindennemű kárért (így különösen, de nem kizárólag: hajó adásvétel során a hajó adásvételi szerződés helytelen kitöltéséből fakadó, a hajózási hatóság által a hajó átírása során elutasított lajstromozási kérelemből eredő károkért).

Rendelési információk

Az Email kurzusok, a Kishajó tanfolyamok, valamint a Digitális termékek (a továbbiakban: “Termékek”) kizárólag a lazyjack.hu honlapon keresztül, online rendelhetők meg.

Az Email kurzusokat, valamint a Kishajó tanfolyamok elméleti felkészítéséhez kapcsolódó online képzési felület (távoktatási rendszer) elérhetőségét e-mail formában juttatjuk el a megrendelés során megadott e-mail címre. A Termékek megvásárlásával a megrendelő a vásárlás során kiválasztott Termékekhez szerez hozzáférés egy fő részére. A Kishajó tanfolyamok elméleti felkészítő anyagaihoz kizárólag a megrendelő, vagy a megrendelő által a megrendelés során előzetesen meghatározott személy jogosult hozzáférni, időbeli korlátozás nélkül. A hozzáférés nem átruházható! A Termékek egészének, vagy részeinek másolása, jogosulatlan felhasználása, vagy a hozzáférés átruházása esetében az Üzemeltető fenntartja a jogot a hozzáférés előzetes figyelmeztetés nélkül történő megszüntetésére!

Megrendelő köteles a Kishajó tanfolyam jelentkezést követően Üzemeltető által kiállított a Kishajó tanfolyam teljes díjáról szóló díjbekérőt (beleértve a felmerülő elméleti és gyakorlati vizsgadíjakat, az okmánykiállítás díját, valamint egyéb hatósági díjakat) a díjbekérőn szereplő határidőig Üzemeltető felé megfizetni. Üzemeltető késedelmes fizetés esetén fenntartja a jogot a Kishajó tanfolyamra történt Online jelentkezés törlésére, a jelentkezés elutasítására vagy az Online jelentkezés során Fogyasztó által kiválasztott képzési időpont egyoldalú módosítására (a szabad képzési helyek függvényében).

A Kishajó tanfolyam megvásárlásával a jelentkezési folyamat során kiválasztott időpontban tartott Kishajó tanfolyamra jogosítja a megrendelőt, vagy az általa előzetesen meghatározott személyt. A vásárlás során kiválasztott időpont a megrendelést követően nem módosítható, a képzési alkalom későbbi képzési alkalomra nem vihető át, továbbá másik képzésre nem váltható be. Az Üzemeltető, valamint a Képzőszerv fenntartja a jogot a képzés időpontjának a képzési alkalom meghirdetését követő módosítására, vagy a képzési alkalom elhalasztására. A megrendelő a képzési időpont módosítása, vagy a képzés elmaradása esetén jogosult a megvásárolt képzési időpontját egy későbbi képzési időpontra módosítani.

Amennyiben az Üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az Üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék alatt található Részletek gombra, vagy a termék nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az Üzemeltető adatok között rögzített e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az Üzemeltetővel.

A rendelés menete

A Weboldalon elérhető termékeket egyesével, vagy a Kereskedő által előre meghatározott csomagokban van lehetőség megvásárolni. A vásárláshoz nem szükséges előzetesen regisztrálni, vagy bejelentkezni. A vásárlási folyamatot a kiválasztott termék vagy termék csomag esetében a termékhez kapcsolódó Vásárlás gombra kattintva tudja elkezdeni. A vásárlási folyamat során meg kell adnia számlázási adatait, a termék jogosultjának adatait, illetve lehetősége van kiválasztani az Önnek leginkább megfelelő fizetési módot. Miután megadta a vásárlási folyamat során a megrendeléshez szükséges adatokat kérjük kattintson a rendelési oldal alján található Megrendelés gombra. Az adatok hibátlan megadását követően további információkat talál a kiválasztott fizetési lehetőségről, illetve a számlázás céljából megadott email címére automatikusan elküldjük díjbekérőjét.

Online kártyás fizetés esetében átirányítjuk a Barion oldalára, ahol biztonságosan el tudja végezni a fizetést. A Barion online kártyás fizetésről itt írtunk részletesebben. A bankkártya adatok a Kereskedőhöz és a weboldal Üzemeltetőjéhez és a Kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Ha online kártyás fizetést választott, de időközben meggondolta magát és banki átutalással kívánja a tranzakciót teljesíteni, az emailben kapott díjbekérőn szereplő adatok segítségével ezt gond nélkül megteheti. Kérjük ez esetben kérjük az utalás közleményébe mindenképp tüntesse fel az emailben kapott díjbekérő sorszámát!

Banki átutalással történő fizetés esetén kérjük az utalás közleményébe mindenképp tüntesse fel az emailben kapott díjbekérő sorszámát!

Sikeres fizetési tranzakciót követően a korábban számlázás céljából megadott email címére 2 munkanapon belül elküldjük a kiállított számláját.

Amennyiben a díjbekérője, számlája, vagy Belvízi képzések indulásával és részleteivel kapcsolatos email nem érkezne meg, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a már jelzett módon az Üzemeltetői adatok segítségével, vagy írjon emailt az ahoi [kukac] lazyjack.hu email címre.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a legfeljebb 2 munkanap. A megrendelés teljesítési határideje nem egyezik meg a Termékek teljesítésének idejével.

Nem vállalunk felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A megrendelt termék ellenértékének fizetési módja

A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: a megrendelés elküldését követően automatikusan kiállítjuk és az e célra megadott email címre elküldjük díjbekérőjét. A díjbekérőn megtalálja a bankszámlaszámunkat és a díjbekérő sorszámát, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően állítjuk ki és küldjük el a díjbekérőhöz hasonló módon a számlát, illetve kezdjük meg a megrendelés teljesítését.
 • Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges:
  A bankkártya adatok a Kereskedőhöz és a weboldal Üzemeltetőjéhez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Ha több információra van szükséged, az online bankkártyás fizetési lehetőségről itt írtunk részletesebben.
 • Személyesen történő (pénzügyi) teljesítésre nincs lehetőség

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a kapott díjbekérő alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a fizetendő végösszeg beérkezését követően emailben juttatjuk el az erre a célra megadott email címre. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt a Kereskedővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy emailben). A Kereskedő az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Kereskedőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a Kereskedő a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén a Kereskedő a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Kishajó tanfolyam lemondási feltételek

Fogyasztó Kishajó tanfolyamra történt jelentkezését kizárólag az Online jelentkezés során megadott kapcsolattartó email címről küldött emailben tudja lemondani, az alábbi feltételek mellett:

 • az Online jelentkezést követően a tanfolyam teljes díjáról szóló díjbekérő kiegyenlítéséig korlátozás nélkül emailben vagy ráutaló magatartással (díjbekérő határidőig történő meg nem fizetésével)
 • a Kishajó tanfolyam teljes díjáról szóló díjbekérő kiegyenlítését követően az Online jelentkezés során Fogyasztó által választott Kishajó tanfolyamhoz tartozó konzultációs időpontot megelőző 14. napig emailben. Határidőig történő lemondás esetén a lemondani kívánt Kishajó tanfolyamhoz kapcsolódóan Fogyasztó által befizetett teljes összeget Üzemeltető a lemondást követő 5 munkanapon belül átutalással visszatéríti Fogyasztó részére az eredeti fizetési módnak megfelelően.
 • az Online jelentkezés során Fogyasztó által választott Kishajó tanfolyamhoz tartozó konzultációs időpontot megelőző 14 napban történő lemondás esetén a tanfolyam díja semmilyen esetben nem jár vissza. Lemondás esetén a lemondani kívánt Kishajó tanfolyamhoz kapcsolódóan Fogyasztó által befizetett elméleti és gyakorlati vizsgadíjakat, valamint az okmánykiállítás díját Üzemeltető a lemondást követő 5 munkanapon belül átutalással visszatéríti Fogyasztó részére az eredeti fizetési módnak megfelelően.
 • az Online jelentkezés során Fogyasztó által választott Kishajó tanfolyamhoz tartozó konzultációs időpont napján vagy ezt követően történő lemondás esetén Fogyasztó sem a tanfolyam díjára, sem az egyéb megfizetett díjakra (beleértve elméleti és gyakorlati vizsgadíjak, valamint az okmánykiállítás díja) nem jogosult!

Panaszok intézése

A Kereskedő a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Kereskedő adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A Kereskedő a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra a Kereskedő elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Kereskedővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Részvételi feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint a megvásárolni kívánt képzés(ek) résztvevője (a továbbiakban: “Résztvevő”) a lazyjack.hu honlapon megtalálható Email kurzusokat és Kishajó tanfolyamokat (a továbbiakban: “Képzés”, “Képzések”) megvásárlásával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt részvételi feltételeket (a továbbiakban: “Részvételi feltételek”).

Kérjük, amennyiben a megvásárolni kívánt képzés(ek) résztvevője kíván lenni, figyelmesen olvassa el a Részvételi Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vásárolja meg a kiválasztott képzés(ek)t, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A Résztvevő vállalja, hogy a Képzésen részt vesz, valamint a Képzés megtartását viselkedésével nem zavarja.

Az Üzemeltető, valamint a Képzőszerv fenntartja a jogot, hogy a Képzések menetrendjét, kezdő időpontját, oktatási tematikáját és az oktató személyét egyoldalúan módosítsa vagy megváltoztassa a Képzések hatékony lebonyolítására való tekintettel.

A Képzés teljes tematikája, valamint a Képzésre vonatkozó minden tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, oktatási anyag, know-how) az Üzemeltető és/vagy a Képzőszerv kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető és/vagy a Képzőszerv a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető és/vagy a Képzőszerv fenntart minden, a Képzés bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető és/vagy a Képzőszerv előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Képzés egészének, vagy részeinek feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Képzés teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Képzésből bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető és/vagy a Képzőszerv követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

Az Üzemeltető és/vagy a Képzőszerv a Képzések során igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az Képzéseken történő részvételből, a Képzés időpontjának módosításából, a Képzés elmaradásából, a Képzésen történő részvételből remélt haszonért, az információk esetleges félreértéséből vagy a helytelen következtetések levonásából eredő, valamint egyéb károkért az Üzemeltető és/vagy a Képzőszerv mindennemű felelősségét kizárja.

A Képzéseken való részvétellel a képzésen résztvevő feltétlenül, visszavonhatatlanul és térítésmentesen hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető és/vagy a Képzőszerv a Képzés során róla kép-és hangfelvételeket készítsen, azokat tetszőleges eszközzel rögzítse, azokat területi korlátozás nélkül, határozatlan ideig, tetszőleges módon szabadon – akár saját maga, akár közreműködő útján – a Képzésekre vonatkozó marketinganyagok elkészítése, reklámozása és terjesztése céljából felhasználja.

Vegyes rendelkezések, Nyilatkozatok

A Honlap üzemeltetése során az Üzemeltető igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az Honlap használatából, az információk esetleges félreértéséből vagy a helytelen következtetések levonásából eredő, valamint egyéb károkért az Üzemeltető mindennemű felelősségét kizárja.

Az Üzemeltető a Honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások esetében partner programban (affiliate) vehet részt. Az Üzemeltető a partner programon (pl. affiliate linken) keresztül történő vásárlás esetében jutalékot szerezhet.

A Honlapon található grafikák, fotók és ikonok forrása: https://www.freepik.com és https://www.flaticon.com

A Honlapon található navigáció design ötlete, forrása: https://www.elegantthemes.com

A Honlapon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető szegmentált és általános hírlevél listáira. A szegmentált, valamint az általános hírlevél listáról történő leiratkozásra az Üzemeltető minden emailben lehetőséget biztosít.

A jelen Általános Szerződési Feltételekből felmerülő jogviták, ellentétek és követelések megoldása érdekében kizárólagos, végleges és kötelező érvénnyel megállapítják a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Cookie nyilatkozat

Mi az a cookie?

A Honlap cookie-kat használ. A cookie-k rövid, szöveges fájlok, amelyeket a számítógép, tablet vagy mobiltelefon tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap működése optimális legyen; más cookie-k segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk a honlap látogatóinak.

Cookie típusok

A Honlap az összegyűjtött információkat cookie-k segítségével használja fel az alábbi célokra:

 • funkcionális célok: megkönnyítik a navigálást a honlapon,
 • analitikai célok: lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. Ennek segítségével láthatjuk, hogy mely bejegyzések és oldalak látogatottsága a legnagyobb, honnan származnak a hibaüzenetek, annak érdekében, hogy a weboldal működése zavartalan és optimális legyen,
 • oldalak, illetve oldal elemek tesztelése mely lehetővé teszi, hogy a weboldalt az Ön igényeihez és a felhasználói tapasztalatokhoz igazítsuk.
 • célzó, hirdetésekre használt cookie-k, hogy a látogatók olyan információkkal találkozzanak, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek.

Cookie-k eltávolítása

A cookie-k be- és kikapcsolásával, valamint eltávolításával kapcsolatban részletes információk találhatók a böngésző Súgó menüpontjában.

Utolsó frissítés: 2024. január 24. 14:08